• Algemene voorwaarden

  1.     DEFINITIES

  1.1.   KORAC: De NV KORAC, met maatschappelijke zetel te B-2160 WOMMELGEM, Gulkenrodestraat 3, en met ondernemingsnummer 0442.879.432;

  1.2.   KLANTEN: De natuurlijke personen of rechtspersonen die een wederzijdse verbintenis aangaan met KORAC door het plaatsen van een bestelling of het ondertekenen van een overeenkomst;

  1.3.     GOEDEREN: Het materieel en de goederen die het voorwerp uitmaken van een bestelling door de Klant bij KORAC.

  2.     BESTELLINGEN

  2.1.   Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden. KORAC behoudt zich evenwel het recht voor per individuele opdracht bijkomende algemene voorwaarden toe te voegen.

  2.2.   De offertes zijn steeds vrijblijvend. Elke bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging door KORAC.

  De overeenkomsten, afgesloten met KORAC-afgevaardigden, -vertegenwoordigers en/ of hun agenten moeten – om geldig te zijn – schriftelijk goedgekeurd worden door personen die KORAC rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

  2.3.   Al de bestekken of offertes worden op basis van de door de Klant gegeven informatie opgesteld. Indien voornoemde informatie onvolledig en/of onjuist zou blijken, behoudt

  KORAC zich het recht voor om een aanvullend bestek op te stellen.
  Alle aanbiedingen en bestekken van KORAC zijn geldig gedurende 30 dagen na datum van verzending. De offertes zijn steeds vrijblijvend.

  2.4.   KORAC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, voor zover nog geen definitieve overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, op gelijk welk ogenblik wijzigingen aan te brengen aan de Goederen, die een verbetering van deze Goederen tot doel hebben.

  2.5.   In geval van annulatie van de bestelling, om welke reden ook, door de Klant, is deze laatste aan KORAC een forfaitaire vergoeding van minstens 30 % van de afgesproken prijs verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de ambt. Te dien einde behoudt KORAC de voorschotten ten titel van schadevergoeding.

  KORAC houdt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor een aanvullende vergoeding te vorderen voor de schade die rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeit uit de annulatie.

  3.     LEVERING

  3.1.   De leveringstermijnen, zoals vermeld in de bestelbon, zijn niet bindend. Zij gelden slechts als aanduiding.

  Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van KORAC, kan het niet- naleven van de vermelde leveringstermijnen in geen geval ingeroepen worden om schadevergoeding en/of verbreking van de overeenkomst te bekomen.

  3.2.   De bestelde Goederen worden steeds geleverd vanuit de exploitatiezetel van KORAC.

  Van dit principe kan niet worden afgeweken door vermeldingen zoals: aflevering Franco station, op kaai, ten huize, terugbetaling van de volledige of gedeeltelijke vervoerkosten.

  Deze vermeldingen zijn louter indicatief en brengen geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van KORAC met zich mee.

  3.3.   De Klant wordt voor de levering per gewone brief, e-mail of faxbericht, verwittigd dat de Goederen te zijner beschikking staan.

  Partijen aanvaarden dat, bij weigering tot afname van de Goederen binnen de 48 uur na verzending van het bericht - overeenkomstig het vorige lid - de kosten voor het    opslaan van de Goederen hetzij in de magazijnen van KORAC, hetzij bij een derde persoon, integraal ten laste zijn van de Klant. In dit laatste geval worden de kosten verhoogd met de vervoerkosten naar en van de magazijnen van de derde persoon.

  De weigering tot afname doet geen afbreuk aan de betalingsverplichting van de Klant uit hoofde van de door KORAC opgestelde facturen.

  4.     VERVOER & VERZEKERING

  4.1.   Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat, vanaf het moment van levering vanuit de exploitatiezetel van KORAC, alle risico’s en kosten met betrekking tot de Goederen ten laste zijn van de Klant. In het bijzonder, doch niet limitatief, verwijzen partijen in dit verband naar de kosten en risico’s ten gevolge van vervoer en/of opslag van de Goederen.

  Partijen erkennen dat KORAC vanaf de levering, overeenkomstig artikel 3.2., op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor het verlies en/of schade in welke zin dan ook aan de Goederen.

  4.2.   De verzekering van de Goederen vanaf de plaats van levering tot aan de plaats van bestemming is niet in de prijs begrepen en valt ten laste van de Klant. Daarnaast verbindt de Klant er zich toe om de Goederen te verzekeren tot op het moment van volledige betaling van de prijs overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van huidige voorwaarden.

  5.     AANVAARDING & VERHAAL

  5.1.   De ondertekening van de afleveringsbon van de Goederen door de Klant of door de door hem aangestelde derde heeft de aanvaarding tot gevolg. De geleverde Goederen worden dan geacht worden conform te zijn aan de bestelling en de eventuele zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn.

  Partijen aanvaarden daarenboven uitdrukkelijk dat, indien de Klant weigert de afleveringsbon te ondertekenen en nalaat om de redenen van zijn weigering alsook de bewijzen ter staving hiervan binnen een termijn van 48 uur na de aanbieding van de afleveringsbon mee te delen, de Klant onweerlegbaar geacht wordt de levering aanvaard te hebben.

  5.2.   Partijen aanvaarden dat andere klachten dan deze vermeld in artikel 5.1. slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering, overeenkomstig artikel 3.2., worden ingediend en voor zover zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven.

  5.3.   Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht. Blijft de Klant evenwel in gebreke te betalen zonder aangetekende mededeling van zijn bezwaren, dan behoudt KORAC zich uitdrukkelijk het recht voor om elke verdere prestatie op te schorten, onverminderd het recht van KORAC op de verwijlintresten alsook op de schadeloosstelling.

  5.4.   Alle verhalen vervallen ingeval van laattijdige betaling of weigering van betaling, alsook in geval van het niet eerbiedigen van de gebruiksaanwijzingen van de Goederen.

  5.5.   Alle verhalen vervallen eveneens indien de Klant veranderingen aanbrengt aan de geleverde Goederen zonder toestemming van KORAC of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van KORAC.

  5.6.   De vrijwaringsplicht van KORAC m.b.t. gebreken in de geleverde Goederen strekt zich niet verder uit dan deze van zijn producenten en leveranciers.

  5.7.   In geval van gebrekkige levering van Goederen kan KORAC naar eigen keuze ofwel de Goederen binnen een normale termijn herstellen, vervangen of aanpassen, ofwel de Goederen terugbetalen aan gefactureerde prijs.

  6.     PRIJZEN & FACTURATIE

  6.1.   Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

  6.2.   Prijzen worden gefactureerd volgens het tarief dat van toepassing is op de dag van de schriftelijke orderbevestiging, zoals bedoeld in artikel 2.1., voor zover geen verhoging van de lonen, sociale lasten, grondstoffen, of transportkosten ondertussen de kosten voor KORAC vermeerderd hebben.

  6.3.   Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, die bij of na de levering opduiken met betrekking tot de Goederen, vallen steeds ten laste van de Klant.

  7.     BETALING

  7.1.   Alle facturen zijn alleen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van KORAC binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk aanvaard door KORAC.

  7.2.   Bij betaling door middel van een cheque of enig ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning.

  7.3.   Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van KORAC. In dit geval zijn de overeengekomen te betalen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd. KORAC behoudt zich het recht voor een bankgarantie te eisen vooraleer betalingsmodaliteiten worden toegekend.

  7.4.   Onverminderd de toepassing van artikel 10, zal bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten a rato van de wettelijke intrestvoet, te vermeerderen met 3 %, per jaar tot op de datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR, onafgezien van de eventuele gerechts- en/of invorderingskosten, met inbegrip van de totaliteit van de advocatenkosten en -erelonen.

  7.5.   Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

  7.6.   Tot zekerheid van de goede uitvoering van zijn/haar verbintenissen doet de Klant ten bate van KORAC afstand van alle schuldvorderingen die hij/zij bezit of zal bezitten ten aanzien van derden.

  8.     EIGENDOMSVOORBEHOUD

  8.1.   Tot aan de volledige betaling van de koopprijs blijft KORAC eigenaar van de Goederen die het voorwerp uitmaken van de huidige bestelbon, waar deze zich ook bevinden, hetgeen door de Klant wordt aanvaard.

  KORAC kan zijn eigendomsrecht uitoefenen, en de Goederen terugvorderen, onmiddellijk na het verstrijken van de vervaltermijn van de factuur, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.

  Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de Klant het risico dragen met betrekking tot de geleverde Goederen.

  De Klant erkent dat de niet-betaalde Goederen, welke desgevallend reeds door de Klant in gebruik werden genomen, slechts kunnen worden doorverkocht of in pand worden gegeven aan een derde mits schriftelijke en voorafgaande instemming vanwege KORAC.

  Bij gebreke hieraan zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30 % op de factuurprijs.

  9.     OVERMACHT

  9.1.   Heirkracht en overmacht geven KORAC het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling over te gaan of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder enige opzeggingstermijn, noch vergoeding.

  10.    OPSCHORTING EN ONTBINDING

  10.1.  Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat KORAC niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel haar verbintenissen kan opschorten, indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling tijdens de uitvoering of indien de Klant nalaat om de door hem te verschaffen inlichtingen, documenten of toebehoren tijdig te bezorgen.

  10.2.  Onverminderd het voorgaande, is KORAC gerechtigd om de overeenkomst, d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen en desgevallend, overeenkomstig artikel 8, de teruggave van de geleverde Goederen te vorderen:

  ingeval van faillissement, vereffening, of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, welke er zich in voornoemde gevallen toe verbindt om KORAC hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;

  ingeval de Klant zijn betalingsverplichtingen, overeenkomstig artikel 7 niet naleeft.

  De ontbinding zal alsdan ingaan op de eerste dag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarin de ontbinding wordt vastgesteld.

  11.    ALGEMEEN

  11.1.  Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door KORAC en door de Klant.

  11.2.  De Klant verbindt zich ertoe onverwijld elke wijziging m.b.t. adres en rechtsvorm schriftelijk aan KORAC te melden.

  11.3.  De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

  11.4.  De offerte (inclusief bijzondere voorwaarden), de bestelbon en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten. De bijzondere voorwaarden primeren op de huidige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid, geldt de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden/ bijzondere voorwaarden.

  11.5.  De Klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

  12.    TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDHEID

  12.1.  Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.

  12.2.  Alle geschillen waartoe de huidige voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

  Op eenvoudige aanvraag zijn de huidige algemene voorwaarden eveneens verkrijgbaar in Frans en Engels/ Sur simple demande, les présentes conditions générales peuvent également etre obtenues en français/ Upon simple request the current general conditions are also available in French and English.