• Algemene voorwaarden

  1.               Toepasselijkheid

  1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten voor levering van goederen en diensten door [Leverancier] aan Korachem NV. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden van de leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze algemene aankoopvoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele bijzondere of specifieke contractuele voorwaarden die tussen de leverancier en Korachem NV zijn afgesproken. De levering of uitvoering bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud.

  1.2. Ingeval van tegenstrijdigheden primeren achtereenvolgens: de bestelling, deze aankoopvoorwaarden, de aanvraag tot offerte en de offerte.

  2.               Offertes

   De offerte bindt alleen de leverancier. Zij moet definitief, precies en volledig zijn en moet alles omvatten wat vereist is voor de volledige en bedrijfsklare levering van de aangeboden goederen, diensten of werken.

  3.               Bestellingen

   3.1. Bestellingen dienen schriftelijk te worden geplaatst via een ondertekende brief, e-mail of PDF. Mondelinge bestellingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Korachem NV zijn bevestigd. Elke bestelling moet de specificaties, prijs, levertijd, en leveringsinstructies duidelijk vermelden.

   3.2. Indien de leverancier wijzigingen wenst door te voeren aangaande de omvang en/of de draagwijdte van de overeengekomen bestelling, dienen de wijzigingen vooraf met Korachem NV te worden besproken en is de uitvoering ervan slechts toegestaan indien zij voorafgaandelijk schriftelijk door Korachem NV zijn bevestigd.

  Indien Korachem NV wijzigingen wenst aan te brengen aangaande de omvang en/of de draagwijdte van de overeengekomen bestelling en deze een invloed (kunnen) hebben op de prijs en de uitvoeringstermijn, moet de leverancier binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de melding van de wijzigingen door Korachem NV, de eventuele termijn- en/of prijswijziging schriftelijk melden aan Korachem NV, bij gebreke waarvan de leverancier onverkort gehouden zal zijn tot de initieel overeengekomen prijs en uitvoeringstermijn.

   4.                Levering

   4.1. De in de bestelling vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn bindend en essentieel voor de uitvoering van de overeenkomst. De leverancier moet Korachem NV onmiddellijk informeren als de leveringstermijn in gevaar dreigt te komen, met opgave van de redenen voor de vertraging en een verwachte nieuwe leveringstermijn. Afwijkingen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Korachem NV

   4.2. Indien deze termijnen worden overschreden, heeft Korachem NV de keuze om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel haar onmiddellijk van rechtswege als ontbonden te verklaren.

  In beide gevallen heeft Korachem NV recht op een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 1% van de totale contractprijs per begonnen week termijnoverschrijding, met een maximum van 10%, onverminderd haar recht om in de plaats daarvan een vergoeding te vorderen van alle bewezen schade.

  4.3. Voorgaande schadevergoeding is echter niet toepasselijk indien de leverancier bewijst dat hij ten gevolge van overmacht in de absolute onmogelijkheid verkeerde om de overeengekomen termijnen te respecteren en indien hij onmiddellijk nadat hij kennis had van het bestaan van deze overmacht, Korachem NV hiervan schriftelijk heeft verwittigd.

  In dit geval zullen de termijnen – na wederzijds overleg - met een aangepaste tijd verlengd worden.

  4.4. Leveringen dienen plaats te vinden conform de leveringsinstructies van Korachem NV. Bij afwezigheid van specifieke instructies, worden goederen geleverd volgens de DDP-condities (Delivered Duty Paid, Incoterms 2010) naar het door Korachem NV opgegeven adres.

  4.5. De leverancier is verantwoordelijk voor alle risico’s en kosten tot aan de daadwerkelijke levering. De risico overdracht geschiedt op het ogenblik van de levering.

  4.6. De Leverancier dient ervoor zorg te dragen dat de goederen op de juiste wijze verpakt worden en op dusdanige wijze worden beveiligd dat zij onbeschadigd en in goede staat op hun bestemming aankomen.

  5.               Eigendom en Risico

  Het eigendom van en het risico voor de goederen blijven bij de leverancier totdat de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming zijn afgeleverd en door Korachem NV zijn goedgekeurd.

   6.               Goedkeuring van Goederen

   6.1. De goederen moeten gewaarborgd zijn tegen zichtbare of verborgen gebreken. Aanvaarding geschiedt steeds onder voorbehoud.De loutere levering kan niet beschouwd worden als aanvaarding.

  6.2. Het inspecteren of testen van goederen, zowel voor als na levering, evenals het tekenen van een afleveringsbon of enig ander document waarin de fysieke ontvangst van goederen wordt erkend, wordt niet beschouwd als goedkeuring van de goederen. Ook wordt dit niet gezien als een afstandsverklaring van enig recht van Korachem NV om defecte goederen te annuleren of terug te sturen, indien deze niet voldoen aan het contract, de inkooporder of de overeengekomen specificaties.

   6.3. Korachem NV zal de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen  controleren en eventuele zichtbare gebreken uiterlijk binnen de 15 dagen na deze datum aan de leverancier melden. Goederen die niet voldoen aan de overeengekomen specificaties kunnen door Korachem NV worden geweigerd.

   7.                 Uitvoering van Diensten

   De leverancier zal de overeengekomen diensten uitvoeren conform de specificaties en vereisten van de bestelling. Diensten dienen door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd en binnen de overeengekomen termijnen te worden voltooid. Eventuele afwijkingen moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door Korachem NV De leverancier zal ten alle tijden een bewijs van betaling van sociale lasten en inschrijving in het arbeidsregister kunnen voorleggen.

   8.                Prijzen en Betaling

   8.1. De overeengekomen prijzen zijn vast, niet herzienbaar, en inclusief alle kosten, met uitzondering van BTW. Korachem NV betaalt de facturen binnen 45 dagen na ontvangst van een juiste factuur, mits de levering of dienst conform de overeenkomst is uitgevoerd en geaccepteerd.

   8.2. De facturen zullen steeds naar volgend email adres verstuurd worden: finance@korachem.com. Facturen gestuurd naar een ander email adres zullen als niet ontvangen beschouwd worden.

   9.               Kwaliteit en Garantie

   9.1. Garantie op Kwaliteit:

  De leverancier garandeert expliciet dat alle geleverde goederen en/of diensten (hierna gezamenlijk “producten”) vrij zijn van zichtbare en verborgen gebreken en volledig voldoen aan de specificaties zoals vermeld op geleverde  SDS documenten, door de leverancier aan Korachem NV, normen, tekeningen, beschrijvingen en andere vereisten zoals overeengekomen in de bestelling of contract (hierna “specificaties”). De producten moeten vrij zijn van gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap.

  De leverancier heeft de plicht om zich te informeren over het gebruik dat Korachem NV wil  maken van de producten en garandeert dat de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik en doel zoals door Korachem NV gespecificeerd of redelijkerwijs verwacht kan worden.

  9.2. Garantieperiode:

  De garantieperiode bedraagt minimaal 12 maanden vanaf de datum van aanvaarding door Korachem NV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor producten die tijdens de garantieperiode worden gerepareerd of vervangen, begint een nieuwe garantieperiode van 12 maanden  voor de gerepareerde of vervangende producten vanaf de datum van reparatie of vervanging.

  9.3. Oproep tot Garantie:

  Indien Korachem NV tijdens de garantieperiode enig gebrek aan de producten constateert, zal Korachem NV de leverancier hiervan schriftelijk in kennis stellen. De leverancier is verplicht om onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, te reageren en over te gaan tot het verhelpen van het gebrek.

  Op verzoek van Korachem NV moet de leverancier, op eigen kosten en risico, de gebrekkige producten vervangen of repareren, of als Korachem NV dit verlangt, een volledige terugbetaling verlenen voor de betreffende producten.

  9.4. Kosten van Garantie:

  Alle kosten in verband met de reparatie, vervanging of terugbetaling van de gebrekkige producten, inclusief maar niet beperkt tot arbeidskosten, materiaalkosten, transportkosten, installatiekosten en eventuele andere gerelateerde kosten, zijn volledig voor rekening van de leverancier.

  9.5. Onderzoek en Terugzending:

  Korachem NV heeft het recht om de producten te inspecteren of te laten inspecteren op elk moment tijdens de productie, levering of na ontvangst. Indien producten bij inspectie gebrekkig of niet-conform worden bevonden, zal Korachem NV deze producten naar de leverancier terugzenden op kosten van de leverancier. De leverancier moet de gebrekkige producten binnen 10 werkdagen na ontvangst terugnemen en Korachem NV voorzien van nieuwe of gerepareerde producten, of zoals anders overeengekomen, de overeenkomstige kosten terugbetalen.

  9.6. Uitgesloten van Garantie:

  Deze garantie geldt niet voor gebreken die zijn veroorzaakt door normale slijtage, oneigenlijk gebruik, of wijzigingen die niet door de leverancier zijn goedgekeurd.

  9.7. Opschorting van Betalingen:

  In geval van gebreken aan de producten kan Korachem NV de betalingen opschorten totdat de gebreken naar tevredenheid zijn verholpen.

  9.8. Ernstig gebrek

  Ingeval van een ernstig gebrek kan Korachem NV naar haar keuze echter ook een prijsaanpassing vorderen, of kan zij vaststellen dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden, zonder dat daarvoor een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

  9.9. Aanvullende Verplichtingen:

  Naast de bovenstaande garantievoorwaarden zal de leverancier Korachem NV vrijwaren tegen alle vorderingen van derden wegens productaansprakelijkheid die voortvloeien uit gebreken in de producten, en is de leverancier aansprakelijk voor alle door het gebrek veroorzaakte schade en kosten, inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en schadevergoedingen.

  10.             Overmacht

   In geval van overmacht worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie. Indien de overmacht situatie langer dan één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is.

   11.             Verzekering

   11.1. De leverancier is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en te onderhouden voor alle risico’s die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst, inclusief aansprakelijkheid voor schade aan goederen en diensten.

   11.2. Verzekering en Aansprakelijkheid van de Leverancier

  De Leverancier is verplicht zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of de Overeenkomst met de Korachem NV te verzekeren, evenals alle verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering (zoals algemene aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid). De Leverancier dient te zorgen voor een verzekeringsdekking van minimaal 2.5 miljoen EUR per schadegeval.

  11.3. Korachem NV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de naleving van deze verplichtingen door de Leverancier te controleren.

   11.4. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt niet beperkt door zijn verzekeringsverplichting, noch door de dekkingsomvang van die verzekering.

   12.             Aansprakelijkheid en Vrijwaring

   De leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door gebreken in de geleverde goederen of diensten en vrijwaart Korachem NV tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit dergelijke gebreken.

   13.             Vertrouwelijkheid

   Alle door Korachem NV verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot technische, commerciële, en financiële gegevens, moet door de leverancier vertrouwelijk worden behandeld en mag alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

  14.             Beëindiging

   Korachem NV heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien de leverancier zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, in geval van faillissement of surseance van betaling van de leverancier, of indien de controle over de leverancier wezenlijk verandert.

   15.            Nietigheid

   15.1. De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

  15.2. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

  16.            Gegevensbescherming

   Indien Korachem NV persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de privacyverklaring waarvan men op eenvoudig schriftelijk verzoek een kopie kan ontvangen en in overeenstemming met de AVG en toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

  17.             Toepasselijk Recht

   17.1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11.04.1980 is niet van toepassing op onderhavige overeenkomst.

  17.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Op eenvoudige aanvraag zijn de huidige algemene voorwaarden eveneens verkrijgbaar in Frans en Engels/ Sur simple demande, les présentes conditions générales peuvent également etre obtenues en français/ Upon simple request the current general conditions are also available in French and English.